Thính Giác

NationsHearing giúp các thành viên của Astiva Health được khám nghiệm về việc mất thính giác, không tốn thêm phí tổn nào. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn trong việc chọn lựa các máy trợ thính tối tân nhất. Điều này thực hiện được qua việc xử dụng các quyền lợi của thành viên nhằm đạt mức tiết kiệm tối đa cho tất cả thành viên của Astiva.

Để bắt đầu, sau đây là hai phương cách tiện nghi để xử dụng quyền lợi của quý vị:

Qua Điện Thoại

1-866-289-2278, đ.t.TTY:711
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8:00 giờ sáng – 8:00 giờ tối

Qua mạng

Để có thêm thông tin về các dịch vụ NationsHearing, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY:711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần.

Menu