Chuyên Chở

Hợp tác giữa CareCar và Astiva sẽ giúp quý vị luôn có dịch vụ chuyên chở đáng tin cậy cho những nhu cầu vận chuyển y tế trong trường hợp không khẩn cấp.

Cách hoạch định một chuyến đi với CareCar:

Qua Điện Thoại

1-844-743-7179, đ.t.TTY: 711
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Đề nghị Thông Báo Chuyến Đi Trước 24 giờ.

Qua mạng

Để có thêm thông tin, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần.

Menu