Liên lạc với Chúng Tôi

Văn Phòng Chính

3200 Bristol St., Suite 640
Costa Mesa, CA 92626

Các Trung Tâm Sinh Hoạt

9551 Bolsa Ave, Suite E
Westminster, CA 92683

4655 Ruffner Street
San Diego, CA 92111

Liên lạc Công Ty

Email: info@astivahealth.com
Gọi: 1-866-688-9021, TTY 711

Phục vụ Thành viên

Email: memberservices@astivahealth.com
Gọi: 1-866-688-9021, TTY 711

Hỗ Trợ Nhà Cung Cấp

Gọi: 1-833-300-0910, TTY 711


Hỗ trợ Agents/Brokers

Email: brokersupport@astivahealth.com
Gọi: 1-949-403-6167, TTY 711
Efax: 1-949-522-8553


Hỗ Trợ Bán Hàng

Gọi: 1-866-610-0655, TTY 711


Tất cả các Thắc mắc khác