Châm Cứu

Tổ chức Y Tế American Specialty Health (ASH) đã hợp tác với Astiva Health để cung cấp các liệu pháp châm cứu như một lợi ích bổ sung nhằm tăng cường sức khỏe và thể trạng của quý vị.r services to promote your health and wellness.

Cách liên lạc để xử dụng các lợi ích và xem có hội đủ điều kiện:

Qua Điện Thoại

1.800.678.9133
1-800-735-2922, đ.t.TTY 711
8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối
Thứ Hai – Thứ Sáu

Qua mạng

Để có thêm thông tin về American Specialty Health (ASH), xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021 đ.t.TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần.

Menu