Nha Khoa

Delta Dental, công ty nha khoa nổi tiếng trên toàn quốc, cùng với Astiva Health cung cấp các lợi ích nha khoa bổ sung cho các Thành viên của Astiva Health Advantage Plan (HMO) 001 và 003.

Để tìm một nha sĩ gần nơi quý vị:

Qua Điện Thoại

1.855.370.4206, đ.t.TTY:711
Từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3
8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần
Từ 1 tháng Tư đến 30 tháng 9
8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu

Qua mạng

Để có thêm thông tin về các quyền lợi nha khoa của mình, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY:711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần. 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần

Để biết Astiva Health Value Plan (HMO) 002 với các quyền lợi Medi-Cal, vui lòng liên hệ với Denti-Cal.

Để tìm một nha sĩ gần nơi quý vị:

Qua Điện Thoại

1.800.322.6384

Qua mạng

Để có thêm thông tin về các quyền lợi nha khoa của mình, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY:711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần. 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần

Menu