Thể Dục Ngoại Hình

Chương Trình Silver&Fit  Healthy Aging and Exercise (Khỏe Mạnh trong Tuổi Cao Niên và Tập Luyện) sẽ giúp quý vị có được thân hình cân đối, giữ dáng, với nhiều chọn lựa cho việc luyện tập, các dụng cụ gắn dạng số, và những thiết bị/nguồn tài liệu hỗ trợ sức khỏe trong tuổi cao niên, đáp ứng các nhu cầu đặc thù của quý vị.

Hãy thưởng thức một, vài, hay tất cả những thứ sau đây:

  • Video Kỹ Thuật Số Để Luyện Tập
  • Dụng Cụ Tập Giữ Thân Hình Cân Đối
  • Đến các Trung Tâm Tập Luyện
  • Video Luyện Tập Hằng Ngày
  • Dụng Cụ Tập Luyện Ở Nhà
  • Hướng Dẫn Giúp Khỏe Mạnh Trong Tuổi Cao Niên
  • Các Ứng Dụng Điện Thoại Di Động
  • Theo Dõi Tình Trạng Tập Luyện

Để ghi danh tham dự hoặc tìm hiểu thêm:

Qua Điện Thoại

1.877.427.4788, đ.t.TTY: 711
5:00 giờ sáng đến 6:00 giờ tối
Thứ Hai – Thứ Sáu

Qua mạng

Để có thêm thông tin về quyền lợi của quý vị trong chương trình Silver&Fit, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần.

Menu