Đường Dây Cố Vấn Y Tá

Astiva Health cung cấp Đường Dây Điện Thoại Y Tá Cố Vấn 24/7. Chúng tôi khuyến khích quý vị gọi đến để tham vấn các câu hỏi liên quan đến vấn đề sức khỏe. Có thể gọi 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Các Y Tá Chuyên Môn (Registered Nurse) của chúng tôi cung cấp lời cố vấn và hỗ trợ các bước tiếp theo cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. Hỗ trợ ngôn ngữ được cung cấp theo yêu cầu trong giờ làm việc bình thường, từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối.

Trong giờ làm việc, từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, nhân viên Phòng Phục Vụ Thành Viên của chúng tôi túc trực để hỗ trợ chuyển điện thoại quý vị đến các Y Tá Chuyên Môn. Nếu gọi ngoài các giờ trên, thành viên sẽ được chuyển trực tiếp đến các Y Tá Chuyên Môn của chúng tôi.

Để có thêm thông tin về Đường Dây Điện Thoại Y Tá Cố Vấn, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY:711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần.

Menu