Y Tế Viễn Liên

Teladoc và Astiva Health đã cùng hợp tác để giúp thành viên có được sự tham vấn về chăm sóc y tế từ bình thường đến phức tạp qua Điện Thoại, qua Video, hay các ứng dụng trên mạng.

Để nhận dịch vụ từ Teladoc:

Qua Điện Thoại

1.800.835.2362
1.855.636.1578 đ.t. TTY

Quý vị có thể tham vấn với bác sĩ của Teladoc từ 9:00 giờ tối đến 9:00 giờ sáng, 7 ngày một tuần qua trang mạng, điện thoại, hoặc qua ứng dụng điện thoại di động. Trong giờ làm việc bình thường, xin tham vấn với bác sĩ chính của quý vị (PCP) để làm hẹn hoặc đến trung tâm trị liệu khẩn cấp (urgent care center) gần nhất.

Qua mạng

Please have your member ID ready when you call-in for scheduling rides.

Để có thêm thông tin về các dịch vụ Teladoc, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021 đ.t. TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần.

Menu