Thị Giác

MARCH Vision Care và Astiva Health đã thành lập một sự hợp tác giúp quý vị dễ dàng tìm đến những nơi cung cấp dịch vụ và xử dụng các quyền lợi.

Để tìm nơi cung cấp dịch vụ về mắt gần quý vị:

Qua Điện Thoại

1-844-336-2724, đ.t.TTY: 711
8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối
Thứ Hai đến Thứ Sáu

Qua mạng

Để có thêm thông tin về các quyền lợi bảo hiểm thị giác, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t. TTY:711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần.

Menu