Chính Sách Tạo Thuận Tiện Tiếp Cận của Astiva Health
Chính Sách Tạo Thuận Tiện Tiếp Cận của Astiva Health

Astiva Health cam kết làm cho trang mạng và các tài liệu của chúng tôi có thể được thuận tiện tiếp cận đối với tất cả mọi người, kể cả những người khuyết tật. Astiva Health thực hiện những việc sau:

  • Cung cấp hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để họ giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, tỉ dụ như cung cấp:
    • Thông dịch viên hội đủ tiêu chuẩn về ngôn ngữ ký hiệu
    • Thông tin trên văn bản ở các dạng khác (như bản in lớn, qua âm thanh, các dạng điện tử có thể truy cập được, các dạng khác)
  • Cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, tỉ dụ như cung cấp:
    • Thông dịch viên hội đủ tiêu chuẩn
    • Thông tin viết bằng các ngôn ngữ khác

Nếu quý vị cần các dịch vụ này, xin liên lạc với Phòng Dịch vụ Thành viên theo số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 .