Than Phiền & Khiếu Nại

Khiếu Nại Thông Thường

Quý vị có thể xin khiếu nại theo thủ tục thông thường. Chương trình bảo hiểm của quý vị phải có quyết định trong vòng 30 ngày sau khi nhận được đơn khiếu nại. (Bảo hiểm của quý vị có thể gia hạn lên đến 14 ngày nếu quý vị yêu cầu gia hạn, hoặc nếu bảo hiểm cần thêm chi tiết và việc gia hạn có lợi cho quý vị.)

Khiếu Nại Cấp Tốc (Nhanh)

Quý vị có thể xin khiếu nại nhanh nếu quý vị và bác sĩ tin rằng sức khoẻ của quý vị có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng nếu phải đợi lâu để có quyết định. Chương trình bảo hiểm của quý vị sẽ phải có quyết định trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn khiếu nại. (Bảo hiểm của quý vị có thể gia hạn lên đến 14 ngày nếu quý vị yêu cầu gia hạn, hoặc nếu bảo hiểm của quý vị cần thêm chi tiết và việc gia hạn có lợi cho quý vị.)

  • Nếu bất kỳ bác sĩ nào xin khiếu nại thay cho quý vị, hoặc hỗ trợ quý vị trong việc này, và bác sĩ ghi nhận là việc đợi 30 ngày có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của quý vị, thì bảo hiểm của quý vị sẽ tự động chuyển đơn của quý vị thành khiếu nại nhanh.
  • Nếu quý vị xin khiếu nại nhanh mà không có sự hỗ trợ của bác sĩ, bảo hiểm của quý vị sẽ quyết định xem sức khỏe của quý vị có cần một sự khiếu nại nhanh hay không. Nếu bảo hiểm không chấp thuận đơn khiếu nại nhanh, họ sẽ có quyết định về đơn khiếu nại của quý vị trong vòng 30 ngày.

Xin tải xuống mẫu đơn này để nộp khiếu nại chính thức liên quan đến bất kỳ lãnh vực nào của việc chăm sóc y tế hoặc dịch vụ được cung cấp cho quý vị.

Đơn Khiếu Nại Astiva Health

Thủ tục quyết định chi trả và khiếu nại có thể được tìm thấy ở Chương 9 trong tập tài liệu Bằng Chứng Chi Trả, hay Evidence of Coverage (EOC). Đây là thủ tục quý vị cần sử dụng trong trường hợp có những vấn đề, như liệu một điều gì đó có được chi trả hay không và cách thức mà điều đó đã được chi trả. Xin vui lòng xem lại Chương 9 trong EOC của quý vị để đọc toàn bộ thủ tục này một cách thấu đáo hơn.

Than Phiền

Xin tải xuống mẫu đơn này để nộp than phiều chính thức liên quan đến bất kỳ lãnh vực nào của việc chăm sóc y tế hoặc dịch vụ được cung cấp cho quý vị.

Đơn Than Phiền Astiva Health

Chỉ Định Người Đại Diện

Người chỉ định đại diện là người có thể hành xử thay quý vị trong việc yêu cầu cứu xét ngoại lệ, khiếu nại, hay than phiền. Người này có thể là thân nhân, bạn bè, nhà tranh đấu, bác sĩ, hoặc bất kỳ ai mà quý vị tin tưởng để đại diện mình. Đơn Chỉ Định Người Đại Diện có thể được tìm thấy ở đây:

Đơn Chỉ Định Người Đại Diện (AoR) của Astiva Health (Appointment of Representative)

Astiva Health muốn lắng nghe ý kiến của quý vị.

Quý vị có thể yêu cầu xem dữ liệu về việc than phiền qua lời nói hay văn bản bằng cách liên lạc Văn Phòng Hỗ Trợ Thành Viên.

Mọi câu hỏi liên quan đến thủ tục khiếu nại hay than phiền, xin xem các chi tiết liên lạc dưới đây.

GỌI ĐIỆN THOẠI

1-866-688-9021, TTY:711
Thứ Hai – Thứ Sáu
8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối (PST)

GỬI THƯ

Astiva Health - Khiếu Nại và Than Phiền
765 The City Drive South, #200
Orange, CA 92868

Than Phiền & Khiếu Nại

Khiếu Nại Thông Thường

Quý vị có thể xin khiếu nại theo thủ tục thông thường. Chương trình bảo hiểm của quý vị phải có quyết định trong vòng 30 ngày sau khi nhận được đơn khiếu nại. (Bảo hiểm của quý vị có thể gia hạn lên đến 14 ngày nếu quý vị yêu cầu gia hạn, hoặc nếu bảo hiểm cần thêm chi tiết và việc gia hạn có lợi cho quý vị.)

Khiếu Nại Cấp Tốc (Nhanh)

Quý vị có thể xin khiếu nại nhanh nếu quý vị và bác sĩ tin rằng sức khoẻ của quý vị có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng nếu phải đợi lâu để có quyết định. Chương trình bảo hiểm của quý vị sẽ phải có quyết định trong vòng 72 giờ sau khi nhận được đơn khiếu nại. (Bảo hiểm của quý vị có thể gia hạn lên đến 14 ngày nếu quý vị yêu cầu gia hạn, hoặc nếu bảo hiểm của quý vị cần thêm chi tiết và việc gia hạn có lợi cho quý vị.)

  • Nếu bất kỳ bác sĩ nào xin khiếu nại thay cho quý vị, hoặc hỗ trợ quý vị trong việc này, và bác sĩ ghi nhận là việc đợi 30 ngày có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của quý vị, thì bảo hiểm của quý vị sẽ tự động chuyển đơn của quý vị thành khiếu nại nhanh.
  • Nếu quý vị xin khiếu nại nhanh mà không có sự hỗ trợ của bác sĩ, bảo hiểm của quý vị sẽ quyết định xem sức khỏe của quý vị có cần một sự khiếu nại nhanh hay không. Nếu bảo hiểm không chấp thuận đơn khiếu nại nhanh, họ sẽ có quyết định về đơn khiếu nại của quý vị trong vòng 30 ngày.

Xin tải xuống mẫu đơn này để nộp khiếu nại chính thức liên quan đến bất kỳ lãnh vực nào của việc chăm sóc y tế hoặc dịch vụ được cung cấp cho quý vị.

Đơn Khiếu Nại Astiva Health

Thủ tục quyết định chi trả và khiếu nại có thể được tìm thấy ở Chương 9 trong tập tài liệu Bằng Chứng Chi Trả, hay Evidence of Coverage (EOC). Đây là thủ tục quý vị cần sử dụng trong trường hợp có những vấn đề, như liệu một điều gì đó có được chi trả hay không và cách thức mà điều đó đã được chi trả. Xin vui lòng xem lại Chương 9 trong EOC của quý vị để đọc toàn bộ thủ tục này một cách thấu đáo hơn.

Than Phiền

Xin tải xuống mẫu đơn này để nộp than phiều chính thức liên quan đến bất kỳ lãnh vực nào của việc chăm sóc y tế hoặc dịch vụ được cung cấp cho quý vị.

Đơn Than Phiền Astiva Health

Chỉ Định Người Đại Diện

Người chỉ định đại diện là người có thể hành xử thay quý vị trong việc yêu cầu cứu xét ngoại lệ, khiếu nại, hay than phiền. Người này có thể là thân nhân, bạn bè, nhà tranh đấu, bác sĩ, hoặc bất kỳ ai mà quý vị tin tưởng để đại diện mình. Đơn Chỉ Định Người Đại Diện có thể được tìm thấy ở đây:

Đơn Chỉ Định Người Đại Diện (AoR) của Astiva Health (Appointment of Representative)

Astiva Health muốn lắng nghe ý kiến của quý vị.

Quý vị có thể yêu cầu xem dữ liệu về việc than phiền qua lời nói hay văn bản bằng cách liên lạc Văn Phòng Hỗ Trợ Thành Viên.

Mọi câu hỏi liên quan đến thủ tục khiếu nại hay than phiền, xin xem các chi tiết liên lạc dưới đây.

GỌI ĐIỆN THOẠI

1-866-688-9021, TTY:711
Thứ Hai – Thứ Sáu
8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối (PST)

GỬI THƯ

Astiva Health - Khiếu Nại và Than Phiền
765 The City Drive South, #200
Orange, CA 92868