Astiva Health là một chương trình phù hợp nhất cho quý vị
Astiva Health là một chương trình phù hợp nhất cho quý vị
Astiva Health Advantage (HMO) dành cho những người có Medicare Phần A và B. Astiva Health Advantage (HMO) có chi phí thấp hơn và cung cấp các lợi ích bổ sung vượt ngoài chương trình Original Medicare. Quý vị có một số cách thức để ghi danh với Astiva Health, vì vậy hãy ghi danh ngay hôm nay để có thể tận dụng nhiều lợi ích và dịch vụ đặc biệt của chúng tôi!

Người thụ hưởng Medicare cũng có thể ghi danh vào Astiva Health, Inc thông qua Trung tâm Ghi danh Trực tuyến CMS Medicare tại www.medicare.gov.


Đăng ký qua thư, fax hoặc email được mã hóa
Nhấp chuột tại đây để tải xuống Astiva Health, Inc Đơn ghi danh cho năm 2022

    Gửi thư đến: 3200 Bristol St., Suite 640 Costa Mesa, CA, 92626

    Số fax: 949.522.8553

    Email được mã hóa: enrollment@astivahealth.com


Hoặc liên hệ với Đại lý / Nhà môi giới Astiva được ủy quyền của bạn để ghi danh