Ghi Danh

Ghi Danh

Dịch Vụ Của Chúng Tôi Dành Riêng Cho Quý Vị

Astiva Health Medicare Advantage plan (HMO) dành cho quý vị có Medicare Phần A và B. Astiva Health Medicare Advantage plan (HMO) có giá thấp hơn và nhiều phúc lợi tốt hơn so với chương trình Medicare Nguyên Thủy. Quý vị có thể ghi danh với Astiva Health bằng nhiều cách, nên ghi danh ngay hôm nay để tận dụng các phúc lợi của chương trình và được phục vụ chu đáo nhất!

Quý vị đang nhận phúc lợi Medicare cũng có thể ghi danh với Astiva Health, Inc qua trang chính của Medicare, CMS Medicare Online Enrollment Center, tại www.medicare.gov.

Dịch Vụ Của Chúng Tôi Dành Riêng Cho Quý Vị

Astiva Health Medicare Advantage plan (HMO) dành cho quý vị có Medicare Phần A và B. Astiva Health Medicare Advantage plan (HMO) có giá thấp hơn và nhiều phúc lợi tốt hơn so với chương trình Medicare Nguyên Thủy. Quý vị có thể ghi danh với Astiva Health bằng nhiều cách, nên ghi danh ngay hôm nay để tận dụng các phúc lợi của chương trình và được phục vụ chu đáo nhất!

Quý vị đang nhận phúc lợi Medicare cũng có thể ghi danh với Astiva Health, Inc qua trang chính của Medicare, CMS Medicare Online Enrollment Center, tại www.medicare.gov.