Astiva Health là một chương trình phù hợp nhất cho quý vị
Astiva Health là một chương trình phù hợp nhất cho quý vị
Astiva Health Advantage (HMO) dành cho những người có Medicare Phần A và B. Astiva Health Advantage (HMO) có chi phí thấp hơn và cung cấp các lợi ích bổ sung vượt ngoài chương trình Original Medicare. Quý vị có một số cách thức để ghi danh với Astiva Health, vì vậy hãy ghi danh ngay hôm nay để có thể tận dụng nhiều lợi ích và dịch vụ đặc biệt của chúng tôi!

Ghi danh qua điện thoại với Nhân viên Tiếp thị Astiva Telesales.

Gọi cho chúng tôi ngay: 1.866.610.0655, Đ.t. TTY 711

Ghi danh qua mạng

Bấm vào đây để ghi danh trực tuyến

Người thụ hưởng Medicare cũng có thể ghi danh vào Astiva Health, Inc thông qua Trung tâm Ghi danh Trực tuyến CMS Medicare tại www.medicare.gov.

Ghi danh qua thư hoặc máy fax

Bấm vào đây để tải xuống Đơn Ghi danh gia nhập Astiva Health, Inc 2021

Fax: 949.522.8533

Thông tin Thư: 3200 Bristol St., Suite 600 Costa Mesa, CA, 92626