Liên Lạc Chúng Tôi

Liên Lạc Chúng Tôi

Liên Lạc Astiva

Ghi Danh Qua Điện Thoại
Điện thoại: 1-866-610-0655, TTY 711

Hỗ Trợ Thành viên
Email: memberservices@astivahealth.com
Điện thoại: 1-866-688-9021, TTY 711

Nhân viên Phục Vụ Thành Viên sẵn sàng phục vụ Quí vị từ:
8:00 sáng – 8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9
&
8:00 sáng – 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3,
ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Văn Phòng Chính
3200 Bristol St., Suite 640
Costa Mesa, CA 92626
Email: info@astivahealth.com
Điện thoại: 1-866-688-9021, TTY 711

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Quận Cam
9551 Bolsa Ave, Suite E
Westminster, CA 92683

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva TP. Santa Ana
(Khai Trương ngày 8 tháng 4 năm 2023)
123 W 17th St, Suite C
Santa Ana, CA 92706

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Đông San Diego
4551 El Cajon Blvd
San Diego, CA 92115

Hỗ Trợ Bác Sĩ
Email: providersupport@astivahealth.com
Điện thoại: 1-833-300-0910, TTY 711

Hỗ Trợ Môi Giới
Email: brokersupport@astivahealth.com
Điện thoại: 1-949-403-6167, TTY 711
Efax: 1-949-522-8553

Các yêu cầu khác:

Liên Lạc Astiva

Ghi Danh Qua Điện Thoại
Điện thoại: 1-866-610-0655, TTY 711

Hỗ Trợ Thành viên
Email: memberservices@astivahealth.com
Điện thoại: 1-866-688-9021, TTY 711

Nhân viên Phục Vụ Thành Viên sẵn sàng phục vụ Quí vị từ:
8:00 sáng – 8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu
từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9
&
8:00 sáng – 8:00 tối, 7 ngày một tuần
từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3,
ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Văn Phòng Chính
3200 Bristol St., Suite 640
Costa Mesa, CA 92626
Email: info@astivahealth.com
Điện thoại: 1-866-688-9021, TTY 711

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Quận Cam
9551 Bolsa Ave, Suite E
Westminster, CA 92683

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva TP. Santa Ana
(Khai Trương ngày 8 tháng 4 năm 2023)
123 W 17th St, Suite C
Santa Ana, CA 92706

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Đông San Diego
4551 El Cajon Blvd
San Diego, CA 92115

Hỗ Trợ Bác Sĩ
Email: providersupport@astivahealth.com
Điện thoại: 1-833-300-0910, TTY 711

Hỗ Trợ Môi Giới
Email: brokersupport@astivahealth.com
Điện thoại: 1-949-403-6167, TTY 711
Efax: 1-949-522-8553

Các yêu cầu khác: