Liên Lạc Chúng Tôi

Liên Lạc Chúng Tôi

Liên Lạc Astiva

Ghi Danh Qua Điện Thoại
Điện thoại: 1-866-610-0655, TTY 711

Hỗ Trợ Thành viên
Email: memberservices@astivahealth.com
Điện thoại: 1-866-688-9021, TTY 711

Nhân viên Phục Vụ Thành Viên sẵn sàng phục vụ Quí vị từ:
8:00 sáng – 8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9
&
8:00 sáng – 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3,
ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Văn Phòng Chính
765 The City Drive South, #200
Orange, CA 92868
(chuyển từ
3200 Bristol St., Suite 640
Costa Mesa, CA 92626)
Email: info@astivahealth.com
Điện thoại: 1-866-688-9021, TTY 711


Giờ phục vụ của Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva
9:00 sáng – 5:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Quận Cam
9551 Bolsa Ave, Suite E
Westminster, CA 92683

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Đông San Diego
4551 El Cajon Blvd
San Diego, CA 92115

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Koreatown Galleria
3250 W. Olympic Blvd, Ste. 300A
Los Angeles, CA 90006

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Monterey Park
113 East Garvey Ave
Monterey Park , Ca 91755


Hỗ Trợ Bác Sĩ
Email: providersupport@astivahealth.com
Điện thoại: 1-833-300-0910, TTY 711

Hỗ Trợ Môi Giới
Email: brokersupport@astivahealth.com
Điện thoại: 1-949-403-6167, TTY 711
Efax: 1-949-522-8553

Bộ phận UM
Email: AstivaUMDept@astivahealth.com
Gọi: 1-949-393-8871 (Astiva Health Direct)
Gọi: 1-888-505-4814 chọn số 1 (Astiva MSO)
UM Fax: 1-714-908-8055

Các yêu cầu khác:

Liên Lạc Astiva

Ghi Danh Qua Điện Thoại
Điện thoại: 1-866-610-0655, TTY 711

Hỗ Trợ Thành viên
Email: memberservices@astivahealth.com
Điện thoại: 1-866-688-9021, TTY 711

Nhân viên Phục Vụ Thành Viên sẵn sàng phục vụ Quí vị từ:
8:00 sáng – 8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu
từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9
&
8:00 sáng – 8:00 tối, 7 ngày một tuần
từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3,
ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.


Giờ phục vụ của Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva
9:00 sáng – 5:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Quận Cam
9551 Bolsa Ave, Suite E
Westminster, CA 92683

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Đông San Diego
4551 El Cajon Blvd
San Diego, CA 92115

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Koreatown Galleria
3250 W. Olympic Blvd, Ste. 300A
Los Angeles, CA 90006

Trung Tâm Sinh Hoạt Astiva Monterey Park
113 East Garvey Ave
Monterey Park , Ca 91755


Hỗ Trợ Bác Sĩ
Email: providersupport@astivahealth.com
Điện thoại: 1-833-300-0910, TTY 711

Hỗ Trợ Môi Giới
Email: brokersupport@astivahealth.com
Điện thoại: 1-949-403-6167, TTY 711
Efax: 1-949-522-8553

Bộ phận UM
Email: AstivaUMDept@astivahealth.com
Gọi: 1-949-393-8871 (Astiva Health Direct)
Gọi: 1-888-505-4814 chọn số 1 (Astiva MSO)
UM Fax: 1-714-908-8055

Các yêu cầu khác: