Chính Sách của Astiva Health về Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân
Chính Sách của Astiva Health về Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Thông Báo về Các Biện Pháp Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

* Thông Tin Riêng của Quý Vị
* Quyền Hạn của Quý Vị
* Trách Nhiệm của Chúng Tôi
Thông báo này mô tả cách mà các thông tin y tế liên quan đến quý vị có thể được sử dụng và được tiết lộ, cũng như cách quý vị có thể tìm đọc các thông tin này .
Xin duyệt xét cẩn thận thông báo.

Quyền Hạn của Quý Vị

Khi nói đến các thông tin về sức khỏe của quý vị, quý vị có những quyền hạn nhất định. Phần này giải thích các quyền hạn của quý vị và một số các trách nhiệm của chúng tôi.

Nhận bản sao hồ sơ sức khỏe và hồ sơ yêu cầu chi trả (claim records)

 • Quý vị có thể yêu cầu xem hoặc nhận một bản sao hồ sơ sức khỏe và hồ sơ yêu cầu chi trả của mình và các thông tin sức khỏe khác mà chúng tôi có về quý vị. Hỏi chúng tôi cách thức làm điều này.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp bản sao hoặc bản tóm tắt hồ sơ sức khỏe và yêu cầu chi trả của quý vị, thường là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị yêu cầu. Chúng tôi có thể tính một lệ phí hợp lẽ, dựa trên phí tổn.

Yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hồ sơ sức khỏe và hồ sơ yêu cầu chi trả

 • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hồ sơ sức khỏe và hồ sơ yêu cầu chi trả của mình nếu quý vị nghĩ rằng các hồ sơ này không chính xác hoặc không đầy đủ. Hỏi chúng tôi cách làm điều này.
 • Chúng tôi có thể trả lời “không” với yêu cầu của quý vị, nhưng chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do bằng văn bản trong vòng 60 ngày.

Yêu cầu sự liên lạc bảo mật

 • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi liên lạc với quý vị theo một cách cụ thể (tỉ dụ: điện thoại tư gia hay văn phòng) hoặc gửi thư đến một địa chỉ khác.
 • Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu hợp lý, và phải trả lời “đồng ý” nếu quý vị cho chúng tôi biết quý vị sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng tôi không làm như vậy.

Yêu cầu chúng tôi giới hạn những gì chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ

 • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi không sử dụng hoặc chia sẻ một số thông tin sức khỏe nào đó về việc trị liệu, chi trả phí tổn, hoặc hoạt động của chúng tôi.
 • Chúng tôi không bắt buộc phải đồng ý với yêu cầu của quý vị, và chúng tôi có thể nói “không” nếu việc này ảnh hưởng đến sự chăm sóc quý vị.

Nhận danh sách những nơi mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin

 • Quý vị có thể yêu cầu bản liệt kê (kế toán) những lần chúng tôi đã chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị trong sáu năm trước ngày quý vị yêu cầu, đã chia xẻ thông tin đó với ai và tại sao.
 • Chúng tôi sẽ bao gồm tất cả các tiết lộ ngoại trừ những tiết lộ về điều trị, chi trả và hoạt động chăm sóc sức khỏe, và một số tiết lộ khác (tỉ dụ như bất kỳ tiết lộ nào quý vị yêu cầu chúng tôi thực hiện). Chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí một bản kế toán mỗi năm nhưng sẽ tính lệ phí hợp lẽ dựa trên phí tổn nếu quý vị yêu cầu một bản kế toán khác trong vòng 12 tháng.

Nhận một bản in thông báo bảo mật này

 • Quý vị có thể yêu cầu một bản in thông báo này bất kỳ lúc nào, ngay cả khi quý vị đã đồng ý nhận thông báo qua dạng điện tử. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị một bản in ngay lập tức.

Chọn một người được quý vị ủy quyền đại diện

 • Nếu quý vị đã đưa cho một người nào đó giấy ủy quyền về y tế, hoặc nếu người đó là người giám hộ hợp pháp của quý vị, người đó có thể thi hành các quyền hạn của quý vị và đưa ra lựa chọn về thông tin sức khỏe của quý vị.
 • Chúng tôi sẽ phải chắc chắn người đó có thẩm quyền này và có thể quyết định thay cho quý vị trước khi chúng tôi thực hiện bất kỳ biện pháp nào.

Nộp đơn khiếu nại nếu quý vị cảm thấy quyền hạn của mình bị vi phạm

 • Quý vị có thể khiếu nại nếu cảm thấy chúng tôi đã vi phạm quyền hạn của quý vị. Xin liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin ở trang cuối.
 • Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Bộ Y tế và Nhân Sinh Hoa Kỳ, Văn phòng Đặc Trách Quyền Dân Sự, bằng cách gửi thư đến 200 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20201 , hoặc gọi 1-877-696-6775, hoặc vào trang mạng www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.
 • Chúng tôi sẽ không trả đũa quý vị vì việc nộp đơn khiếu nại.

Lựa chọn của quý vị

Đối với một số thông tin sức khỏe nhất định, quý vị có thể cho chúng tôi biết lựa chọn của mình về những gì chúng tôi chia sẻ. Nếu quý vị có chọn lựa rõ ràng về cách chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị trong các tình huống được mô tả dưới đây, xin cho chúng tôi biết. Hãy cho chúng tôi biết quý vị muốn chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm theo các hướng dẫn ấy.

Trong những trường hợp này, quý vị có cả quyền và sự lựa chọn để yêu cầu chúng tôi:

 • Chia sẻ thông tin với gia đình, bạn bè thân thiết của quý vị, hoặc những người khác có liên quan đến việc chi trả các dịch vụ chăm sóc quý vị
 • Chia sẻ thông tin trong tình huống cứu trợ thiên tai

Nếu quý vị không thể cho chúng tôi biết chọn lựa của mình, tỉ dụ như nếu quý vị bất tỉnh, chúng tôi có thể xúc tiến và chia sẻ thông tin nếu chúng tôi tin rằng thông tin đó có lợi nhất cho quý vị. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của quý vị khi cần thiết để giảm bớt mối đe dọa nghiêm trọng và sẽ xảy ra đối với sức khỏe hoặc sự an toàn.

Trong những trường hợp này, chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin của quý vị trừ khi có văn bản quý vị cho phép:

 • Cho các mục đích quảng cáo, tiếp thị
 • Bán thông tin của quý vị

Việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin

Chúng tôi thường sử dụng hoặc chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị như thế nào? Chúng tôi thường sử dụng hoặc chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị theo những cách sau.

Giúp quản lý điều trị chăm sóc sức khỏe cho quý vị

 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin sức khỏe của quý vị và chia sẻ thông tin đó với các chuyên gia đang điều trị cho quý vị.

Tỉ dụ: Một bác sĩ gửi cho chúng tôi thông tin về chẩn đoán và kế hoạch điều trị cho quý vị để chúng tôi có thể sắp xếp các dịch vụ bổ sung.

Điều hành tổ chức của chúng tôi

 • Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin của quý vị để điều hành tổ chức của chúng tôi và liên lạc với quý vị khi cần thiết.
 • Chúng tôi không được phép sử dụng thông tin về di truyền để quyết định có cung cấp bảo hiểm cho quý vị hay không và định giá bảo hiểm đó. Điều này không áp dụng cho các kế hoạch chăm sóc dài hạn.

Tỉ dụ: Chúng tôi sử dụng thông tin sức khỏe của quý vị để thiết lập các dịch vụ tốt hơn cho quý vị.

Chi trả các dịch vụ y tế của quý vị

 • Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị khi chúng tôi chi trả các dịch vụ sức khỏe của quý vị.

Tỉ dụ: Chúng tôi chia sẻ thông tin về quý vị với bảo hiểm nha khoa của quý vị để phối hợp việc chi trả những trị liệu nha khoa quý vị đã có.

Quản lý chương trình bảo hiểm của quý vị

 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị đến nhà tài trợ chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị để quản lý chương trình.

Tỉ dụ: Công ty của quý vị ký hợp đồng với chúng tôi để cung cấp một chương trình bảo hiểm sức khỏe, và chúng tôi cung cấp cho công ty quý vị một số thống kê nhất định để giải thích phí bảo hiểm mà chúng tôi tính.

Chúng tôi còn có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị bằng cách nào khác?

Chúng tôi được phép hoặc bắt buộc phải chia xẻ thông tin của quý vị theo những cách khác – thường là những cách đóng góp cho lợi ích cộng đồng, tỉ dụ như sức khỏe cộng đồng và nghiên cứu y tế. Chúng tôi phải đáp ứng nhiều điều kiện theo luật qui định trước khi có thể chia sẻ thông tin cho những mục đích này. Để biết thêm thông tin, xin xem www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

Đóng góp vào các vấn đề an toàn và sức khỏe cộng đồng

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe quý vị trong những trường hợp nhất định như:
  • Phòng ngừa bệnh
  • Giúp thu hồi sản phẩm
  • Báo cáo phản ứng có hại đối với thuốc
  • Báo cáo nghi ngờ lạm dụng, bỏ bê hoặc bạo lực trong gia đình
  • Ngăn ngừa hoặc giảm bớt mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của bất cứ người nào

Làm nghiên cứu

 • Chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của quý vị cho các nghiên cứu y tế.

Tuân thủ luật lệ

 • • Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của quý vị nếu luật pháp tiểu bang hoặc liên bang yêu cầu, bao gồm cả với Bộ Y tế và Nhân Sinh nếu cơ quan này muốn thấy rằng chúng tôi đang tuân thủ luật bảo mật của liên bang.

Đáp ứng các yêu cầu hiến tặng nội tạng/mô, và làm việc với bác sĩ pháp y hoặc giám đốc nhà quàn

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị với các tổ chức thu thập nội tạng.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe với nhân viên điều tra tử vong, bác sĩ pháp y, hoặc giám đốc nhà quàn khi một cá nhân qua đời.

Đáp ứng các yêu cầu của luật bồi thường tai nạn lao động, của nhân viên công lực, và các yêu cầu khác của chính phủ

 • Chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị:
  • Đối với yêu cầu bồi thường tai nạn lao động
  • Trong mục đích thi thành pháp luật hoặc với nhân viên công lực
  • Với các cơ quan giám sát y tế cho những công vụ được pháp luật cho phép
  • Đối với các cơ quan chức năng đặc biệt của chính phủ như quân đội, an ninh quốc gia và các dịch vụ bảo vệ tổng thống

Đáp ứng các vụ kiện và biện pháp pháp lý

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe quý vị theo lệnh tòa hoặc lệnh hành chính, hoặc để đáp ứng trát lệnh tòa.

Trách nhiệm của chúng tôi

Luật pháp bắt buộc chúng tôi duy trì tính cách riêng tư và bảo mật thông tin sức khỏe của quý vị. Các thông tin này được bảo vệ theo luật.

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị ngay nếu vi phạm xảy ra có thể đã xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc việc bảo mật thông tin của quý vị.

Chúng tôi phải tuân thủ các trách nhiệm và biện pháp bảo vệ quyền bảo mật thông tin cá nhân được mô tả trong thông báo này và cung cấp cho quý vị một bản in thông báo.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của quý vị ngoài những gì được mô tả ở đây, trừ khi quý vị cho phép bằng văn bản rằng chúng tôi có thể. Nếu quý vị cho phép như vậy thì quý vị có thể thay đổi quyết định của mình bất cứ lúc nào. Xin cho chúng tôi biết bằng văn bản nếu quý vị thay đổi quyết định.

Những thay đổi đối với các Điều khoản của Thông báo này

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của thông báo này và những thay đổi sẽ áp dụng cho tất cả thông tin của quý vị mà chúng tôi hiện có. Thông báo mới sẽ có sẵn theo yêu cầu, được đăng trên trang mạng của chúng tôi, và chúng tôi sẽ gửi một bản sao cho quý vị qua bưu điện.

Thông báo về Biện pháp Bảo mật Thông tin Cá Nhân này áp dụng cho tổ chức sau đây:

Astiva Health
3200 Bristol Street, Suite 600
Costa Mesa, CA 92626
astivahealth.com

Tariq Brown
Nhân Viên Đặc Trách Việc Tuân Thủ (Compliance Officer)
tariqb@astivahealth.com
1-949-393-8828