Chính Sách Không Kỳ Thị

Kỳ Thị Đối Xử Là Vi Phạm Luật Pháp.

Astiva Health tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên Bang và không phân biệt đối xử căn cứ trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, hoặc giới tính. Astiva không gạt bỏ hoặc đối xử khác biệt người ghi danh vì màu da, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hay giới tính của họ.

  • Cung cấp hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để họ giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, tỉ dụ như cung cấp:
    • Thông dịch viên có chứng nhận khả năng ngôn ngữ ký hiệu
    • Thông tin trên văn bản ở các dạng khác (như bản in lớn, qua âm thanh, các dạng điện tử có thể truy cập được, các dạng khác)
  • Cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, tỉ dụ như cung cấp:
    • Thông dịch viên có chứng nhận khả năng ngôn ngữ
    • Thông tin viết bằng các ngôn ngữ khác

Nếu quý vị cần các dịch vụ này, xin liên lạc với Phòng Dịch vụ Thành viên theo số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 .

Nếu tin rằng Astiva Health đã không cung cấp các dịch vụ này hoặc bản thân đã bị kỳ thị qua một cách khác vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính, quý vị có thể khiếu nại với:

Astiva Health Compliance Department
4000 Bristol Ave Ste. #600
Costa Mesa, CA 92626
Phone: 1-866-688-9021, Đ.t.TTY: 711
Email: Compliance@astivahealth.com

Quý vị có thể đến nộp đơn khiếu nại hoặc gởi đơn qua bưu điện, máy fax hay điện thư. Nếu cần giúp đỡ để nộp đơn, Phòng Dịch Vụ Thành Viên sẵn sàng giúp quý vị.

Quý vị đồng thời có thể nộp đơn khiếu nại với Văn Phòng Dân Quyền thuộc Bộ Y Tế và Nhân Sinh, theo hình thức điện tử thông qua Cổng Thông Tin Về Khiếu Nại tại địa chỉ ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc gởi qua bưu điện hay điện thoại đến:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Mẫu đơn khiếu nại có tại trang mạng www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.