Châm Cứu & Chỉnh Xương

Châm Cứu & Chỉnh Xương

Châm Cứu Định Kỳ và Nhiều Dịch Vụ Khác!

Podiatry Plan đang làm việc cùng Astiva Health để cung cấp dịch vụ châm cứu định kỳ và chỉnh xương trị liệu như là những phúc lợi bổ sung giúp tăng cường sức khỏe. Các phương pháp này có thể rất hữu ích cho cơ thể và tinh thần của quý vị. Theo đường dẫn hoặc gọi số điện thoại dưới đây để sử dụng phúc lợi và tham khảo điều kiện.

Để sử dụng phúc lợi hoặc tham khảo điều kiện:

Xin gọi:
1-800-367-7762
1.415-928-7762
8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối,
Thứ Hai – Thứ Sáu

Trên mạng:
www.podiatryplan.com

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Châm Cứu Định Kỳ và Nhiều Dịch Vụ Khác!

Podiatry Plan đang làm việc cùng Astiva Health để cung cấp dịch vụ châm cứu định kỳ và chỉnh xương trị liệu như là những phúc lợi bổ sung giúp tăng cường sức khỏe. Các phương pháp này có thể rất hữu ích cho cơ thể và tinh thần của quý vị. Theo đường dẫn hoặc gọi số điện thoại dưới đây để sử dụng phúc lợi và tham khảo điều kiện.

Để sử dụng phúc lợi hoặc tham khảo điều kiện:

Xin gọi:
1-800-367-7762
1.415-928-7762
8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối,
Thứ Hai – Thứ Sáu

Trên mạng:
www.podiatryplan.com

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.