Châm Cứu

Châm Cứu

Châm Cứu Định Kỳ và Nhiều Dịch Vụ Khác!

Astiva Health cung cấp dịch vụ Châm cứu & Mát-xa Trị liệu định kỳ như một lợi ích bổ sung để thúc đẩy sức khỏe và sự khỏe mạnh của quý vị. Những phương pháp điều trị này có thể vô cùng có lợi cho cơ thể và tinh thần của quí vị.

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Châm Cứu Định Kỳ và Nhiều Dịch Vụ Khác!

Astiva Health cung cấp dịch vụ Châm cứu & Mát-xa Trị liệu định kỳ như một lợi ích bổ sung để thúc đẩy sức khỏe và sự khỏe mạnh của quý vị. Những phương pháp điều trị này có thể vô cùng có lợi cho cơ thể và tinh thần của quí vị.

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.