Nha Khoa

Nha Khoa

Cười nhiều hơn với Astiva

Chúng tôi có chương trình đặc biệt dành cho thành viên, bao gồm việc hoàn trả chi phí dịch vụ nha khoa lên đến $2,000 mỗi năm. Thành viên có thể xin hoàn trả lên đến $500 mỗi ba tháng. Không bị bó buộc trong hệ thống. Có thể phải xin phép trước (Prior authorization).

Tìm nha sĩ gần quý vị:
Xin gọi: 1-800-322-6384 hoặc trên mạng: www.denti-cal.ca.gov

Để có thêm thông tin, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Cười nhiều hơn với Astiva

Chúng tôi có chương trình đặc biệt dành cho thành viên, bao gồm việc hoàn trả chi phí dịch vụ nha khoa lên đến $2,000 mỗi năm. Thành viên có thể xin hoàn trả lên đến $500 mỗi ba tháng. Không bị bó buộc trong hệ thống. Có thể phải xin phép trước (Prior authorization).

Tìm nha sĩ gần quý vị:
Xin gọi: 1-800-322-6384 hoặc trên mạng: www.denti-cal.ca.gov

Để có thêm thông tin, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.