Rèn Luyện Thể Hình

Rèn Luyện Thể Hình

Sức Khỏe & Thể Hình Luôn Đi Đôi

Có một lịch trình rèn luyện thể hình đều đặn sẽ giúp quý vị sống năng động và hòa nhập. Chương trình Silver & Fit Healthy Aging and Exercise sẽ là động lực giúp quý vị siêng tập thể dục qua nhiều hình thức, làm quen với các thiết bị hiện đại, và tận dụng các nguồn tài liệu về sức khỏe tuổi già được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của quý vị.

Chương trình gồm mọi thứ dưới đây:

 • Phim Tập Thể Dục Điện Tử
 • Bộ Duy Trì Thể Hình
 • Trung Tâm Tập Thể Dục
 • Phim Tập Thể Dục Hàng Ngày
 • Bộ Rèn Luyện Thể Hình Tại Nhà
 • Hướng Dẫn Giữ Sức Khỏe Tuổi Già
 • Ứng Dụng Điện Thoại
 • Theo Dõi Quá Trình Tập Luyện

Để ghi danh hoặc tham khảo:

Xin gọi:
1-877-427-4788, đ.t.TTY: 711
5:00 giờ sáng đến 6:00 giờ tối
Thứ Hai - Thứ Sáu

Trên mạng
www.silverandfit.com

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Sức Khỏe & Thể Hình Luôn Đi Đôi

Có một lịch trình rèn luyện thể hình đều đặn sẽ giúp quý vị sống năng động và hòa nhập. Chương trình Silver & Fit Healthy Aging and Exercise sẽ là động lực giúp quý vị siêng tập thể dục qua nhiều hình thức, làm quen với các thiết bị hiện đại, và tận dụng các nguồn tài liệu về sức khỏe tuổi già được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của quý vị.

Chương trình gồm mọi thứ dưới đây:

 • Phim Tập Thể Dục Điện Tử
 • Bộ Duy Trì Thể Hình
 • Trung Tâm Tập Thể Dục
 • Phim Tập Thể Dục Hàng Ngày
 • Bộ Rèn Luyện Thể Hình Tại Nhà
 • Hướng Dẫn Giữ Sức Khỏe Tuổi Già
 • Ứng Dụng Điện Thoại
 • Theo Dõi Quá Trình Tập Luyện

Để ghi danh hoặc tham khảo:

Xin gọi:
1-877-427-4788, đ.t.TTY: 711
5:00 giờ sáng đến 6:00 giờ tối
Thứ Hai - Thứ Sáu

Trên mạng
www.silverandfit.com

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.