Thính Giác
NationsHearing giúp các thành viên của Astiva Health được khám nghiệm về việc mất thính giác, không tốn thêm phí tổn nào. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn trong việc chọn lựa các máy trợ thính tối tân nhất. Điều này thực hiện được qua việc sử dụng các quyền lợi của thành viên nhằm đạt mức tiết kiệm tối đa cho tất cả thành viên của Astiva.

Để bắt đầu, sau đây là hai phương cách tiện nghi để sử dụng quyền lợi của quý vị:

Qua Điện Thoại
1-866-289-2278, đ.t.TTY:711
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Qua mạng
www.nationshearing.com

Để có thêm thông tin về các dịch vụ NationsHearing, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY:711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, 7 ngày một tuần.