Thính Giác

Thính Giác

Chăm Sóc Thính Giác Toàn Diện

Astiva Health dành cho thành viên chương trình Advantage và Value dịch vụ trợ thính độc đáo, không bị bó buộc trong hệ thống. Chúng tôi hoàn trả chi phí cho thành viên lên đến $1,000 hàng năm cho mỗi máy trợ thính. Có thể phải xin phép trước (Prior authorization).

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Chăm Sóc Thính Giác Toàn Diện

Astiva Health dành cho thành viên chương trình Advantage và Value dịch vụ trợ thính độc đáo, không bị bó buộc trong hệ thống. Chúng tôi hoàn trả chi phí cho thành viên lên đến $1,000 hàng năm cho mỗi máy trợ thính. Có thể phải xin phép trước (Prior authorization).

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.