Thính Giác
Việc nhận các quyền lợi thính giác của quý vị chưa từng dễ dàng hơn như bây giờ.

Astiva Health cung cấp cho thành viên quyền lợi thính giác có một không hai. Không có giới hạn mạng lưới. Đây là một chương trình hoàn trả lên đến $1000 cho mỗi máy trợ thính hàng năm. Có thể áp dụng ủy quyền trước.

Để có thêm thông tin về các quyền lợi nha khoa của mình, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY:711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.