Dịch Vụ Chuyên Chở

Dịch Vụ Chuyên Chở

Có Xe Đưa Đón Thật Cần Thiết

Astiva Health bảo đảm quý vị sẽ luôn có ngay dịch vụ chuyên chở không khẩn cấp khả tín cho các nhu cầu y tế của quý vị. Xin gọi số điện thoại dưới đây để hẹn lịch đưa đón tiện nhất với quý vị.

Để hẹn lịch đưa đón:
Ban Hỗ Trợ Thành Viên Astiva: 1-866-688-9021, TTY: 711
Thứ Hai - Thứ Sáu
9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Xin vui lòng đặt hẹn trước 48 giờ.

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Có Xe Đưa Đón Thật Cần Thiết

Astiva Health bảo đảm quý vị sẽ luôn có ngay dịch vụ chuyên chở không khẩn cấp khả tín cho các nhu cầu y tế của quý vị. Xin gọi số điện thoại dưới đây để hẹn lịch đưa đón tiện nhất với quý vị.

Để hẹn lịch đưa đón:
Ban Hỗ Trợ Thành Viên Astiva: 1-866-688-9021, TTY: 711
Thứ Hai - Thứ Sáu
9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Xin vui lòng đặt hẹn trước 48 giờ.

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.