Đường Dây Triage

Đường Dây Triage

Đường Dây Triage 24/7 Khi Quý Vị Cần

Astiva Health cung cấp đường dây Triage 24/7 tại số điện thoại 1-949-266-0233. Thành viên có thể gọi khi có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sức khỏe 24 giờ một ngày, bảy ngày trong tuần. Các y tá đầy kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cố vấn và hướng dẫn quý vị những điều cần làm tiếp theo để chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ theo yêu cầu trong giờ hành chánh từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối.

Các nhân viên trong ban hỗ trợ thành viên sẽ giúp chuyển điện thoại của quý vị đến các y tá trong giờ hành chánh, từ 8:00 giớ sáng đến 8:00 giờ tối. Sau giờ hành chánh, thành viên sẽ được chuyển thẳng đến các y tá.

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Đường Dây Triage 24/7 Khi Quý Vị Cần

Astiva Health cung cấp đường dây Triage 24/7 tại số điện thoại 1-949-266-0233. Thành viên có thể gọi khi có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sức khỏe 24 giờ một ngày, bảy ngày trong tuần. Các y tá đầy kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cố vấn và hướng dẫn quý vị những điều cần làm tiếp theo để chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ theo yêu cầu trong giờ hành chánh từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối.

Các nhân viên trong ban hỗ trợ thành viên sẽ giúp chuyển điện thoại của quý vị đến các y tá trong giờ hành chánh, từ 8:00 giớ sáng đến 8:00 giờ tối. Sau giờ hành chánh, thành viên sẽ được chuyển thẳng đến các y tá.

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.