Nhãn Khoa

Nhãn Khoa

Chăm Sóc Thị Giác Rất Quan Trọng

Dịch vụ nhãn khoa là một phần thiết yếu của việc chăm sóc sức khỏe tổng quát. Giữ đôi mắt khỏe mạnh và thị giác tốt rất quan trọng với chúng tôi cũng như với quý vị. Astiva Health hợp tác cùng MARCH Vision Care giúp quý vị tìm bác sĩ dễ dàng và nhận được phúc lợi đầy đủ. Xin gọi hoặc vào trang mạng dưới đây để tìm bác sĩ nhãn khoa ngay hôm nay.

Tìm bác sĩ nhãn khoa gần quý vị:

Xin gọi:
1-844-336-2724, đ.t.TTY: 711
8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối
Thứ Hai - Thứ Sáu

Trên mạng:
www.marchvisioncare.com

Để có thêm thông tin, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Chăm Sóc Thị Giác Rất Quan Trọng

Dịch vụ nhãn khoa là một phần thiết yếu của việc chăm sóc sức khỏe tổng quát. Giữ đôi mắt khỏe mạnh và thị giác tốt rất quan trọng với chúng tôi cũng như với quý vị. Astiva Health hợp tác cùng MARCH Vision Care giúp quý vị tìm bác sĩ dễ dàng và nhận được phúc lợi đầy đủ. Xin gọi hoặc vào trang mạng dưới đây để tìm bác sĩ nhãn khoa ngay hôm nay.

Tìm bác sĩ nhãn khoa gần quý vị:

Xin gọi:
1-844-336-2724, đ.t.TTY: 711
8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối
Thứ Hai - Thứ Sáu

Trên mạng:
www.marchvisioncare.com

Để có thêm thông tin, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.