Y Tế Viễn Liên
Teladoc và Astiva Health đã cùng hợp tác để giúp thành viên có được sự tham vấn về chăm sóc y tế từ bình thường đến phức tạp qua Điện Thoại, qua Video, hay các ứng dụng trên mạng.

Để nhận dịch vụ từ Teladoc:

Qua Điện Thoại
1-800-835-2362
1-855-636-1578 TTY

Quý vị có thể tham vấn với bác sĩ của Teladoc từ 9:00 giờ tối đến 9:00 giờ sáng, 7 ngày một tuần qua trang mạng, điện thoại, hoặc qua ứng dụng điện thoại di động. Trong giờ làm việc bình thường, xin tham vấn với bác sĩ chính của quý vị (PCP) để làm hẹn hoặc đến trung tâm trị liệu khẩn cấp (urgent care center) gần nhất.

Qua mạng
www.teladoc.com

Vui lòng chuẩn bị sẵn thẻ thành viên của bạn khi bạn gọi điện để sắp xếp một cuộc hẹn.

Để có thêm thông tin về các dịch vụ Teladoc, xin xem phần Tóm Lược Các Quyền Lợi trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021 đ.t. TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.