Y Tế Viễn Liên

Y Tế Viễn Liên

Sự Tiện Lợi Tạo Mọi Khác Biệt

Chúng tôi hiểu rằng các thành viên cần gặp bác sĩ định kỳ mà không muốn gặp khó khăn. Astiva Health hiện đang cộng tác với Teladoc, cung cấp các dịch vụ với nhiều chọn lựa cho thành viên như gọi điện thoại, thu hình, hay qua ứng dụng. Xin gọi số điện thoại dưới đây để được kết nối với chuyên viên y tế phù hợp với nhu cầu của quý vị.

Để sử dụng bác sĩ của Teladoc:

Xin gọi:
1-800-835-2362
1-855-636-1578 TTY

Trên mạng
www.teladoc.com

Xin có sẵn thẻ thành viên khi gọi lấy hẹn.

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.

Sự Tiện Lợi Tạo Mọi Khác Biệt

Chúng tôi hiểu rằng các thành viên cần gặp bác sĩ định kỳ mà không muốn gặp khó khăn. Astiva Health hiện đang cộng tác với Teladoc, cung cấp các dịch vụ với nhiều chọn lựa cho thành viên như gọi điện thoại, thu hình, hay qua ứng dụng. Xin gọi số điện thoại dưới đây để được kết nối với chuyên viên y tế phù hợp với nhu cầu của quý vị.

Để sử dụng bác sĩ của Teladoc:

Xin gọi:
1-800-835-2362
1-855-636-1578 TTY

Trên mạng
www.teladoc.com

Xin có sẵn thẻ thành viên khi gọi lấy hẹn.

Để có thêm thông tin, xin xem phần Bằng Chứng Chi Trả trong chương trình bảo hiểm của quý vị hoặc điện thoại đến Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Astiva, số 1-866-688-9021, đ.t.TTY 711 . Giờ làm việc của chúng tôi là 8:00 sáng - 8:00 tối, 7 ngày một tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3
và 8:00 sáng -8:00 tối, thứ Hai - thứ Sáu từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ chính.